Tua vít tiếng Nhật là gì?

0
861

“Tua Vít” có phải là từ quen thuộc với bạn? Bạn có biết “Tua Vít” nghĩa là gì không? Cần lưu ý những gì khi sử dụng cụm từ “Tua Vít” trong câu tiếng Anh? Cách sử dụng của cụm từ “Tua Vít” trong tiếng Anh là gì? Những lưu ý cần nhớ khi sử dụng cụm từ “Tua Vít”? Điểm đặc biệt của “Tua Vít” trong tiếng Anh là gì?

 

1.”TUA VÍT” TRONG TIẾNG ANH LÀ GÌ?

 

“Tua Vít”: Screwdriver

 

“Tua Vít” là một vật dụng được sử dụng nhiều và phổ biến trong việc sửa chữa các vật dụng hay chế tạo máy móc hằng ngày. Vậy bạn có biết “Tua Vít” trong tiếng Anh là gì không?

 

Trong tiếng Anh, “Tua Vít” là Screwdriver. Screwdriver là một từ ghép được tạo nên từ hai thành phần chính là từ screw – ốc ít và danh từ driver – người lái. Từ này được tạo thành từ phương thức hoạt động chính của từ vựng “Tua Vít” trong tiếng Anh.

 

Ví dụ:

  • When looking at our ergonomic screwdriver range, customers can find the suitable fastening tool for every fastening situation. 
  • Khi nhìn vào dòng tua vít tiện dụng của chúng tôi, khách hàng có thể tìm thấy công cụ buộc phù hợp cho mọi tình huống bắt vít.
  • Screwdrivers were invented in the early 15th century.
  • Tua vít được phát minh vào đầu thế kỷ thứ 15.
  • There are many types of screwdrivers available in the market that you can easily buy.
  • Có rất nhiều loại tua vít có sẵn trên thị trường mà bạn có thể dễ dàng mua được.
  • When viewed from the front, the tip of the screwdriver looks like a cross, but in high-quality screwdrivers, the actual tip of the tool will be rounded.
  • Khi nhìn từ phía trước, đầu của tua vít trông giống một cây thánh giá, nhưng ở những tua vít có chất lượng cao, đầu của dụng cụ thực tế sẽ được làm tròn.

webwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebwebweb

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here